I DEFINICJE:
Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1) „Wydawca” – Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Węgierska 7, 30-538 Kraków
2) „Salon Firmowy” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Wydawcy oferujący
Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem
www.slontorbalski.pl/nasze-sklepy-i-11.html.
3) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem
www.slontorbalski.pl.
4) „Bon Podarunkowy” lub „Bon” – bon towarowy na okaziciela w formie karty z wpisanym nr paragonu, podpisem
osoby wydającej bon oraz datą ważności, wydany przez Wydawcę i uprawniający użytkownika do zakupu torebki
marki Słoń Torbalski wyłącznie w Salonach Firmowych.
5) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę
18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do
czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której
przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za dokonanie
zakupu towaru w Salonie Firmowym
6) „Użytkownik”- Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do realizacji w
Salonie Firmowym
7) „Towar”- przedmiot lub przedmioty marki Słoń Torbalski oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w
Salonach Firmowych.
8) „Regulamin”- regulamin Bonu podarunkowego dostępny na stronie internetowej www.slontorbalski.pl/regulaminkarty-
podarunkowej-i-46.html oraz w Salonach Firmowych.


II POSTANOWIENIA
1. Bon Podarunkowy jest kartą jednorazowego użytku.
2. Bon Podarunkowy otrzymuje się za zakup towaru w Salonie Firmowym w dwóch przypadkach:
    ◦towar jest objęty rabatem
    ◦cena towaru wynosi minimum 149zł.
1. Bon Podarunkowy jest ważny zgodnie z datą ważności na Bonie.
2. Wartość Bonu podarunkowego wynosi 50zł.
3. Jeden Bon może być zrealizowany jednorazowo przy zakupie jednej torebki marki Słoń Torbalski.
4. Bon Podarunkowy nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem kiedy jest zrealizowany do dnia 20.11.2017. Do
podanej daty Bon może być zrealizowany dodatkowo na towar objęty rabatem.
5. Zmiana wartości Bonu na gotówkę nie jest możliwa.
6. Za zakupy o wartości powyżej nominału Bonu Użytkownik dokonuje dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.
7.Bon może być zrealizowany w zakupie następnym po zakupie, który uprawnił Nabywcę do otrzymania Bonu
(otrzymany Bon nie uprawnia do obniżenia wartości zakupu uprawniającego do otrzymania tego Bonu)
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich
przekazaniu Nabywcy.
9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu straty lub
zniszczenia Bonu Podarunkowego.
10. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje
jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.