REGULAMIN KODU RABATOWEGO

I DEFINICJE:
Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1) „
Wydawca” – Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Węgierska 7, 30-538 Kraków.
2) „
Salon Firmowy” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.slontorbalski.pl oraz www.slontorbalski.com.
3) „
Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.slontorbalski.pl oraz www.slontorbalski.com.
4) „
Kod Rabatowy” lub „Kod” – hasło elektroniczne, ciąg liczb i/lub liter, wydawany przez Wydawcę z określonym nominałem i uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru marki Słoń Torbalski wyłącznie w Sklepie Internetowym www.slontorbalski.com
5) „
Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której
przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która otrzymuje od
Wydawcy Kod Rabatowy.
6) „
Użytkownik”- Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kodu Rabatowego.
7) „
Towar”- przedmiot lub przedmioty marki Słoń Torbalski oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach Firmowych i Sklepie Internetowym.
8) „
Regulamin”- regulamin Kodu dostępny na stronie internetowej www.slontorbalski.pl oraz www.slontorbalski.com.


II POSTANOWIENIA
1. Kod Rabatowy jest kodem jednorazowego lub wielokrotnego użytku, o czym zostaje każdorazowo poinformowany Użytkownik w momencie wydania Kodu.
2. Kod Rabatowy jest ważny zgodnie z datą ważności, o której Użytkownik zostaje każdorazowo poinformowany wraz z wydaniem Kodu.
3. O wartości Kodu Rabatowego każdorazowo zostaje poinformowany Użytkownik w momencie wydania Kodu.
4. Jeden Kod może być zrealizowany przy zakupie jednej sztuki Towaru marki Słoń Torbalski, której rodzaj zostaje każdorazowo określony przez Wydawcę w momencie wydania Kodu.
5. Kod Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami (Kod nie może być zrealizowany jako dodatkowy rabat na Towar objęty innym rabatem w chwili realizacji Kodu), z wyjątkiem sytuacji kiedy Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości łączenia się Kodu z aktualnie działającą promocją w Sklepie Internetowym.
6. Zamiana wartości Kodu na gotówkę nie jest możliwa.
7. Za zakupy o wartości wyższej niż nominał Kodu Użytkownik dokonuje dopłaty w trakcie procesu zakupowego w Sklepie Internetowym.
8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kody Rabatowe, które zostały utracone po ich przekazaniu Użytkownikowi.
9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu straty Kodu Rabatowego.
10. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Kodu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.