REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KUPIONEJ W SALONIE STACJONARNYM SŁOŃ TORBALSKI

I DEFINICJE:

Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) „Wydawca” – Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Węgierska 7, 30-538 Kraków

2) „Salon Firmowy” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.slontorbalski.pl/nasze-sklepy-i-11.html.

3) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.slontorbalski.pl.

4)Karta Podarunkowa” lub Karta” – bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach Firmowych oraz w Sklepie Internetowym uprawniający użytkownika do zakupu Towaru w Salonach Firmowych lub w Sklepie Internetowym.

5) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

6) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie lub w Sklepie Internetowym.

7) „Towar” - przedmiot lub przedmioty marki Słoń Torbalski oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach Firmowych oraz w Sklepie Internetowym.

8) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.slontorbalski.pl/regulamin-karty-podarunkowej-i-46.html
oraz w Salonach Firmowych.


II POSTANOWIENIA

1. Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku.

2. Kartę Podarunkową można nabyć w Salonach Firmowych Wydawcy.

3. Zapłata za Kartę Podarunkową kupioną w Salonie Firmowym Wydawcy może być dokonana za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego w Sklepach Firmowych.

4. Karta nabyta w Salonie Firmowym Wydawcy staje się aktywna wraz z momentem dokonania jej zakupu.

5. Karta Podarunkowa nabyta w Salonie Firmowym jest ważna zgodnie z datą ważności na Karcie.

6. Karty Podarunkowe są dostępne w 3 nominałach: 50zł,100zł, 200zł.

7. Za zakup Towaru o wartości poniżej nominału Karty nie przysługuje zwrot reszty w gotówce.

8. Za zakupy o wartości powyżej nominału Karty Użytkownik dokonuje dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

9. Karta Podarunkowa zakupiona w Salonie Firmowym może być wykorzystana wyłącznie w Salonach Firmowych Wydawcy.

10. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na gotówkę w całości ani w części.

11. Karta Podarunkowa zakupiona w Salonie Firmowym Wydawcy po realizacji podlega zwrotowi Sprzedawcy.

12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu straty lub zniszczenia Karty Podarunkowej.

13. Nabywca w momencie zakupu Karty Podarunkowej otrzyma wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, wydruk ten nie stanowi paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

14. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty oświadcza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KUPIONEJ ONLINE NA STRONIE WWW.SLONTORBALSKI.PL

I DEFINICJE:

Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) „Wydawca” – Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Węgierska 7, 30-538 Kraków

2) „Salon Firmowy” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.slontorbalski.pl/nasze-sklepy-i-11.html.

3) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.slontorbalski.pl.

4)Karta Podarunkowa” lub Karta” – bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach Firmowych oraz w Sklepie Internetowym uprawniający użytkownika do zakupu Towaru w Salonach Firmowych lub w Sklepie Internetowym.

5) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

6) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie lub w Sklepie Internetowym.

7) „Towar” - przedmiot lub przedmioty marki Słoń Torbalski oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach Firmowych oraz w Sklepie Internetowym.

8) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny na stronie internetowej www.slontorbalski.pl/regulamin-karty-podarunkowej-i-46.html
oraz w Salonach Firmowych.


II POSTANOWIENIA

1. Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku.

2. Kartę Podarunkową do Sklepu Internetowego można nabyć na stronie www.slontorbalski.pl.

3. Zapłata za Kartę Podarunkową może być dokonana za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego w Sklepie Internetowym www.slontorbalski.pl.

4. Akceptowane sposoby i terminy płatności za zamówioną Kartę Podarunkową w Sklepie Internetowym zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.

6. Karta nabyta w Sklepie Internetowym zostaje aktywowana w ciągu 1/2 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania zapłaty.

7. Karta Podarunkowa nabyta w Sklepie Internetowym jest ważna 3 miesiące od jej aktywacji.

8. Kartę Podarunkową w wersji papierowej można nabyć w trzech różnych nominałach: 50zł, 100zł, 200zł. Kartę Podarunkową w wersji elektronicznej można nabyć w dowolnej kwocie (Karta Podarunkowa w formie przesłanego drogą elektroniczną kodu). W trakcie dokonywania zakupu Nabywca dokonuje wyboru nominału.

9. Za zakup Towaru o wartości poniżej nominału Karty nie przysługuje zwrot reszty w gotówce.

10. Za zakupy o wartości powyżej nominału Karty Użytkownik dokonuje dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.

11.Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie Internetowym może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie Internetowym.

12. W Sklepie Internetowym nie ma możliwości wykorzystania kilku Kart Podarunkowych przy jednym zamówieniu.

13. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na gotówkę w całości ani w części.

14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu straty lub zniszczenia Karty Podarunkowej.

15. Nabywca po dokonaniu zakupu Karty Podarunkowej w formie papierowej otrzyma paragon za koszt dostawy, drugi paragon, uwzględniający wartość Karty Podarunkowej, zostanie wystawiony w momencie realizowania Karty Podarunkowej. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w formie elektronicznej Nabywca otrzyma paragon wyłącznie w momencie realizowania Karty Podarunkowej.

16. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty oświadcza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.